E-Posta Aboneliği


Kayıt Sözleşmesi-KVKK Aydınlatma Metni

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,

WirelessDestek.Com: Barbaros Mah. Kayalar Sok. No: 30/B 1-No' lu İşyeri P.K: 17100 Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE adresinde mukim ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ ni,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ifade eder.

 

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, tedarikçi, bayi, müşteri, ziyaretçi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen WirelessDestek.Com tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

kurallarına uygun bir şekilde WirelessDestek.Com’ un aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

WirelessDestek.Com faaliyetleri;

WirelessDestek.Com web sitesi üzerinden ürün satışı yapmak

Daha önce verdiğiniz siparişlerinizin kaydını tutmak

Daha önceki siparişler baz alınarak ürünlerinizi garanti süresini ve takip etmek

Siparişinizin başarılı şekilde bize ulaştığı hakkında size e-posta ile bildirimde bulunmak

Siparişlerinizin kargo takip bilgisini ve hazırlandığı bilgisini size e-posta ile göndermek

Kampanyalarımız, hediye çeklerimiz, kuponlarınız hakkında sizlere bilgilerdirme e-postası göndermek

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’ nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, WirelessDestek’ un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (kargo şirketlerine, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına, adli makamlara) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, WirelessDestek.Com tarafından

Sipariş Formları

 WirelessDestek.Com Web Siteleri İletişim Formları

 WirelessDestek.Com Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

 

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak WirelessDestek’ un faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili WirelessDestek.Com' a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla yada noter kanalıyla Barbaros Mah. Kayalar Sok. No: 30/B 1-No' lu İşyeri P.K: 17100 Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) WirelessDestek.Com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barbaros Mah. Kayalar Sok. No: 30/B 1-No' lu İşyeri P.K: 17100 Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE adresinde mukim ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri. (Bundan böyle “WirelessDestek.Com” olarak anılacaktır.)

 

b) WirelessDestek.Com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı. (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu WirelessDestek.Com’nın sahip olduğu internet sitesi WirelessDestek.Com‘ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, WirelessDestek.Com' un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, WirelessDestek.Com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından WirelessDestek.Com' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, WirelessDestek.Com' un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. WirelessDestek.Com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin WirelessDestek.Com' la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. WirelessDestek.Com' un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. WirelessDestek.Com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden WirelessDestek.Com' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, WirelessDestek.Com’ u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, WirelessDestek.Com' un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. WirelessDestek.Com' un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, WirelessDestek.Com' un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. WirelessDestek.Com internet sitesi yazılım ve tasarımı WirelessDestek.Com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. WirelessDestek.Com tarafından WirelessDestek.Com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. WirelessDestek.Com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. WirelessDestek.Com, üyenin WirelessDestek.Com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. WirelessDestek.Com’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, WirelessDestek.Com’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece WirelessDestek.Com ve  ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, sms,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini WirelessDestek.Com' un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.14. WirelessDestek.Com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya WirelessDestek.Com’ a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) WirelessDestek.Com ve WirelessDestek.Com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. WirelessDestek.Com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye WirelessDestek.Com web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.16. WirelessDestek.Com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya WirelessDestek.Com web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. WirelessDestek.Com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.18. Taraflar, WirelessDestek.Com' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287' ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.19. WirelessDestek.Com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya sms almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profilim” bölümündeki “Mail Aboneliği” kısmından mail ve/veya sms gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya WirelessDestek.Com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. WirelessDestek.Com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

WirelessDestek - Kablosuz İnternet Teknolojileri © 2022 Her Hakkı Saklıdır. | ZE-TA | Türkiye | Ubiquiti | Mikrotik | Alfa Network

Son Tweet' ler

İletişim

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mağaza Bilgilerimiz

Barbaros Mah. Kayalar Sok. No: 30/B 1-No' lu İşyeri P.K: 17100 Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE
+90 (544) 551 40 92

+90 (286) 215 00 73

Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00